Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń zamieszkuje w gminie Dorohusk
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę
 • uczeń rozpoczyna naukę w I klasie lub kontynuuje w klasach wyższych (stypendium nie dotyczy uczniów oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0”)

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń (przed ukończeniem 24 lat)
 • słuchacz kolegium pracowników służb społecznych (przed ukończeniem 24 lat)

Co należy zrobić?

 1. Przed wypełnieniem wniosku należy przeczytać pouczenie zawarte na str. 4-5.
 2. Wniosek o stypendium, można pobrać na tej stronie. Druk wniosku można także otrzymać w Urzędzie Gminy Dorohusk, pok. nr 6.
 3. Należy wypełnić dokładnie wszystkie części wniosku. Szczególną uwagę należy zwrócić na część IV wniosku, dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia – należy wypełnić wszystkie pola.
 4. Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem!

UWAGA! Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku:

Przykład I
Pani Anna złożyła wniosek we wrześniu. W rodzinie Pani Anny nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc SIERPIEŃ.

Przykład II
Pan Jan złożył wniosek we wrześniu, jego żona pracowała do 31 sierpnia. Pan Jan musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc WRZESIEŃ oraz świadectwo pracy żony.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • w przypadku zatrudnienia
  – zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • w przypadku utraty dochodu
  – dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.
 • w przypadku otrzymywania alimentów
  – odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny
  – odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów
 • w przypadku niealimentacji
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
  – oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność
  – zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy
  – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)
  – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania
  – oświadczenie o osiągniętym dochodzie
  – dowody opłaty składek w ZUS
 • w przypadku pobierania renty/emerytury
  – decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego
  – zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
  – zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek można złożyć w terminie od  1 do 15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych – w terminie od 1 września do 15 października, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego –  w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Szczegółowe informacje dot. pomocy materialnej uczniom zawarte są w regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dorohusk.

Złożone wnioski  Urząd Gminy rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

UWAGA! Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (przykładowy katalog znajduje się poniżej).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwały nr  XIX/95/2020 Rady Gminy Dorohusk z dnia 29 maja  2020 r.  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dorohusk

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Wójta Gminy Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button