O gminie

O gminie

Informacje ogólne

Gmina Dorohusk położona jest na wschodnich rubieżach województwa lubelskiego i Polski, granicząc przez rzekę Bug z Ukrainą. Oddalona jest o 25 km od powiatowego miasta Chełma. Podzielona jest na 25 sołectw obejmujących łącznie 33 miejscowości. Zajmuje powierzchnię 192,42 km². Według danych z 2018 roku, zamieszkiwało ją 6428 osób.

Przemysł

Działalność gospodarcza ukierunkowana jest głównie na współpracę z Ukrainą. Największe przedsiębiorstwa zlokalizowane są w miejscowości Brzeźno.

Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego, TEZET Sp. z o.o., www.tezet.pl – fot. WiP-Studio Lublin, www.wip-studio.pl

W gminie funkcjonuje jedno z większych w kraju i ciągle rozbudowywane, przejście graniczne drogowe oraz kolejowe położone w  miejscowości Berdyszcze. Przez przejście przebiega najkrótsza linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem.

Rolnictwo

Użytki rolne zajmują blisko 70% powierzchni gminy. Dominują małe gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 5 ha. W strukturze zasiewów przeważają zboża – 73,5% i ziemniaki – 13,8%. Hodowla zwierząt opiera się na bydle i trzodzie chlewnej. Duża ilość zbiorników wodnych sprzyja hodowli ryb. Ograniczeniem dla rozwoju rolnictwa jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, brak bazy przetwórstwa rolno-spożywczego oraz duży udział gleb mało przydatnych do produkcji rolniczej.

Przyroda

Terytorium gminy Dorohusk wchodzi w skład krainy geograficznej Polesia południowego. Przeważa tu krajobraz nizinny z rozległymi podmokłymi obszarami łąkowymi. Unikalnym w skali europejskiej atutem gminy są torfowiska węglanowe, na terenie których wyodrębniono dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Brzeźno, o powierzchni 165 ha oraz Rezerwat Roskosz, o powierzchni 473 ha. Wytyczono na nich ścieżki dydaktyczne służące przyrodnikom i turystom. Odwiedzając te tereny można spotkać wiele gatunków rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Dla wielu z nich obszar ten jest jedynym miejscem występowania w Polsce.

fot. Paweł Łapiński

Największa rzeką na terenie gminy jest Bug mający w jej granicach 37,2 km. Na całej swej długości rzeka płynie w naturalnym korycie. Dolina Bugu jest szczególnie malownicza wiosną kiedy to nadbużańskie łąki tworzą barwny, pachnący ziołami kobierzec. Piękno przyrody można podziwiać wędrując szlakiem turystycznym biegnącym brzegiem doliny Bugu. Starorzecza Bugu są wymarzonym miejscem dla wędkarzy. Dopływem Bugu jest przepływająca przez południowy kraniec gminy rzeka Udal o długości 14,3 km.

fot. Krzysztof Kornijczuk

Call Now Button