Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, sprawdź czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń (przed ukończeniem 24 lat)
 • słuchacz kolegium pracowników służb społecznych (przed ukończeniem 24 lat)
 • dyrektor szkoły, ośrodka

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

 • uczeń mieszka w gminie Dorohusk
 • nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych
 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania
 • klęska żywiołowa
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia

UWAGA! Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej, ale udokumentować należy wpływ zdarzenia losowego na pogorszenie się sytuacji materialnej w rodzinie ucznia!

Co należy zrobić?

 1. Wypełnij wniosek o zasiłek szkolny, który możesz pobrać na tej stronie. Druk wniosku otrzymasz też w Urzędzie Gminy Dorohusk.
 2. Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pokój nr 6

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Złożone wnioski rozpatrywane są w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button