Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dorohusk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dorohusk.com.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 24.04.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Dorohusk jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Dorohusk posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony
 • wysoki kontrast
 • powiększanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 21.02.2020 r., przegląd i aktualizacja dnia: 28.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Dorohusk oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika że strona internetowa www.dorohusk.com.pl spełnia wymagania w 99 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Urząd Gminy Dorohusk, adres poczty elektronicznej sekretariat@dorohusk.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 10 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk.

Budynek urzędu znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 816. Z drogi wojewódzkiej wjeżdżamy utwardzonym wjazdem  na parking, który znajduje się przed budynkiem. Parking jest wykonany z trylinki. Do budynku prowadzą 3 wejścia ze schodami, wejście główne od strony ul. Niepodległości oraz dwa wejścia od północno-zachodniej strony budynku, przy czym do ostatniego wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodniej strony budynku. Schody i podjazd są zabezpieczone barierkami.

Przy wejściach do budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niesłyszące i słabosłyszące.

W budynku urzędu:

 • dla osób na wózkach częściowo dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia biurowe
 • znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
 • nie ma pętli indukcyjnych
Call Now Button