Podatki i opłaty

Podatki i opłaty


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych (oprócz niżej wymienionych niezbędne jest przedłożenie wszelkich dokumentów potwierdzających sytuacje opisane we wniosku)

Wniosek o nadanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

Informacje na podatek

W przypadku nabycia gruntów należy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego złożyć informacje na podatek rolny/leśny/od nieruchomości wraz z załącznikami.

Informacja na podatek rolny

Informacja na podatek leśny

Informacja na podatek od nieruchomości

Call Now Button