Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Dorohusk informuje mieszkańców, że trwa cykl kontrolny nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dorohusk.

Wymagane  do przedłożenia w trakcie kontroli dokumenty:

  • Umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dorohusk (do wglądu).
  • Dowody imienne uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (co najmniej dwa), będące jednocześnie potwierdzeniem częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (do wglądu).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Niezbędną dokumentację objętą kontrolą należy okazać w Urzędzie Gminy Dorohusk (pok. nr 13) w terminie do 2 sierpnia 2024 r.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących zbiorników (wymiana na nowy, wymiana na przydomową oczyszczalnię) należy zaktualizować ankietę dotyczącą posiadanego zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków. Formularze dostępne są na stronie internetowej Gminy Dorohusk i Urzędzie Gminy Dorohusk (pok. nr 13)

Mieszkańcy, którzy nie dopełnili obowiązku związanego ze zgłoszeniem zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków są zobowiązani uczynić to bezzwłocznie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U.2022.2519 t.j. z dnia 2022.12.07) za brak umowy z firmą asenizacyjną na wywóz szamba lub za brak rachunków grozi mandat karny. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne i stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button