Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października  2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button