Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych gminy Dorohusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dorohusk w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dorohusk.
 11. Rozpatrzenie i przeprowadzenie dyskusji nad raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dorohusk za 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2020 rok wraz z opinią RIO
  • omówienie sprawozdania finansowego
  • informacji o stanie mienia komunalnego
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dorohusk
  • zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk w  sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu, z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dorohusk z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu  wykonania budżetu  za 2020 rok.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, informacje.
 18. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button