Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dorohusk uczestniczących w działaniach innych niż zadania wymienione w art. 15 ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dorohusk, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku na realizację zadania pn. „Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świerżach na realizację zadania pn. „Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Świerżach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dorohusk.
 10. Informacja Wójta Gminy na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady na 2024 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za 2023 rok.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 15. Informacje, sprawy rożne.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 58. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button