Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dorohusk.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dorohusk na lata 2023-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dorohusk.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Dorohusk dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Dorohusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Okopska, gminy Dorohusk oznaczonej numerem 279 o pow. 0,25 ha stanowiącej własność Gminy Dorohusk oraz przyznanie dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Rozpatrzenie i przeprowadzenie dyskusji nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dorohusk za 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2022 rok wraz z opinią RIO,
  • omówienie sprawozdania finansowego,
  • informacji o stanie mienia komunalnego,
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dorohusk,
  • zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dorohusk z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dorohusk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Informacje, sprawy rożne.
 21. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 53. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button