Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dorohusk środków stanowiących fundusz sołecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu.
 8. Informacja Wójta Gminy na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Informacje, sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button