Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
 5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dorohusk na lata 2022-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dubienka na remont kościoła w Dubience.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dorohusk w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa a art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button