Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Michałówka

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Michałówka”  w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin realizacji operacji: marzec – listopad 2021 r., całkowita wartość zadania wynosi 1 608 576,78 zł, kwota dofinansowania 804 442 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Operacja ma na celu poprawę jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodnej mieszkańcom miejscowości Michałówka i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywanym wynikiem operacji jest budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę – 5,22 km.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button