Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Dorohusk realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W 2021 r. na realizację programu wydatkowano środki w wysokości 68 028,20 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 54 422,56 zł, ze środków własnych Gminy Dorohusk wydatkowano kwotę 13 605,64 zł.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 80 000,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Dorohusk to 20 000,00 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 100 000,00 zł.

Call Now Button