Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Dorohusk ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dorohusk w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez organizację szkolenia (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym.
  2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację zajęć wspierających rozwój społeczności lokalnej w zakresie edukacji artystycznej i upowszechniania kultury oraz podtrzymywania i pielęgnacji tradycji ludowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pokój nr 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 19.01.2023 r. do godziny 11:00 z dopiskiem „Konkurs – pożytek publiczny 2023” (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dorohusk).


Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja (26.01.2023 r.)

Call Now Button