Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Dorohusk od dnia 9.07.2020 r. do dnia 7.09.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk, pok. nr 13, w dniach pracy urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.08.2020 r. Druk do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dorohusk, pok. nr 13.

Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków – art. 21 ust 5 ustawy o lasach.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie.

Wójt Gminy Dorohusk
/-/ Wojciech Sawa


Do pobrania:

Call Now Button