Nabór ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r. poz. 217, z późń. zm.) Urząd Gminy Dorohusk informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2024-2027.

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy w Dorohusku z prośbą o dokonanie naboru na ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie – 2 ławników w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • nie przekroczył 70 lat
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.:

 • prezesi sądów
 • stowarzyszenia
 • organizacje społeczne i zawodowe
 • inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, powinna być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 Ustawy)- jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa a art.4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podanie numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 4 Ustawy). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 §6 Ustawy)

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 Ustawy).

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 30 czerwca 2023 r.) pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory kart zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są w:

 1. Urzędzie Gminy Dorohusk pokój nr 9.
 2. Na stronie BIP Urzędu Gminy Dorohusk:  www.bip.dorohusk.pl.
 3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Dorohusk: www.dorohusk.com.pl.
 4. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dorohusk (pokój nr 9) do dnia 30 czerwca 2023 r., w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk (decyduje data stempla pocztowego).


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button