Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dorohusk informuje, że w 2023 roku odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dorohusk, a także częstotliwość ich opróżniania – na podstawie rachunków lub faktur.

W pierwszej kolejności kontrolowane będą te nieruchomości, w przypadku których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący sie poniżej.

Formularz można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Dorohusk
  • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Dorohusku, ul. Niepodległości 50,  22-175 Dorohusk.
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to zrobić jak najszybciej. W przeciwnym razie grozi im grzywna.

Wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni może być wykonywany jedynie przez firmy posiadające zezwolenie na tego typu działalność na terenie gminy Dorohusk, obecnie są to:

  1. Gminny Zakład Obsługi Sp. z.o.o. – Okopy Kolonia 49, 22 -175 Dorohusk, tel. 82 566 11 02
  2. TOI TOI Polska – ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79
  3. WC Serwis Sp. z o.o., Spółka Komandytowa – ul. Szybowa 2, 41 -808 Zabrze, tel.32 278 45 31
  4. Eco Scania – Maciukiewicz Karolina – Srebrzyszcze, tel. 502 452 254
  5. TSP Kacper Zieliński, tel. 720 404 317

Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297).

W razie pytań prosimy o kontakt Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, pokój nr 13, tel. 82 566 10 89, 82 566 10 44, 82 566 10 93.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button