Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Trwają działania informacyjne, w związku pracami nad dokumentacją projektową trzech odcinków planowanej drogi S12 między Piaskami a Dorohuskiem. Działania informacyjne dotyczą trzech fragmentów planowanej trasy, o łącznej długości ok. 57 km.

Trzeci z odcinków (ok. 23 km) powstanie  w powiecie chełmskim, w gminach: Chełm, Kamień i Dorohusk. Połączy on koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku. Trasa prawie w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane oraz tereny cenne przyrodniczo.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i zbudowane drogi, obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Przebudowana również zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, niezwiązana z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, czy kanalizacja).

Nowa droga ekspresowa sprawi, że podróżowanie między Piaskami a Dorohuskiem będzie bezpieczniejsze. Znacznie poprawi się też przepustowość ruchu tranzytowego. Po zrealizowaniu inwestycji, kierowcy dojadą drogą ekspresową od granicy w Dorohusku z Ukrainą do Warszawy, omijając Chełm i Lublin. Trasa połączy się także z budowaną drogą S19 Lublin-Rzeszów.

Do 29 stycznia br. można zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do inwestycji w zakresie usprawnienia ruchu lokalnego, np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości. Formularze z wnioskami należy przesyłać na adres email:  sekretariat_lubin@gddkia.gov.pl lub listownie na adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin. Wnioski można dostarczyć również do Urzędu Gminy Dorohusk.

Szczegółowe plany inwestycji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugdorohusk.e-bip.eu/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=386736.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button