Dofinansowanie na modernizację remizo-świetlicy w Okopach

Ochotnicza Straż Pożarna w Okopach podpisała umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Okopach”.

Przedmiotem operacji jest modernizacja budynku remizo-świetlicy w Okopach, która przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach operacji zaplanowano prace remontowe wewnątrz budynku obiektu kultury obejmujące montaż klimatyzatorów do ogrzewania budynku świetlicy. W budynku którego dotyczy wniosek w jednej z jego części znajduje się garaż oraz zaplecze socjale OSP Okopy natomiast w drugiej części znajduje się świetlica wiejska (ta część zostanie wyremontowana). W wyniku realizacji operacji zostanie zmodernizowany obiekt lokalnego dziedzictwa kulturowego. Po wykonanym remoncie w świetlicy będą mogły odbywać się spotkania miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, pokazy warsztatowe lub inne wydarzenia kulturalne związane z obszarem LSR.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania oraz kwota dofinasowania wynosi 51 562,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Call Now Button