Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dorohusk na lata 2023-2033

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dorohusk do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dorohusk na lata 2023-2033, które będą prowadzone w dniach od 1 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.

Konsultacje będą prowadzone z mieszkańcami Gminy Dorohusk, z lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dorohusk na lata 2023-2033 oraz zebrania opinii, uwag i propozycji zmian w zakresie tego dokumentu.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zgłoszenie uwag lub opinii do Projektu Strategii w następujących formach:

  1. Pisemnej, poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk – ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk (osobiście, pocztą lub kurierem – decyduje data wpływu do Urzędu).
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej: skrzynka ePUAP: /79y4o9dagy/SkrytkaESP lub email: sekretariat@dorohusk.com.pl.
  3. Ustnej, podczas spotkania publicznego, które odbędzie się 1 marca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, pokój nr 12.

Dokumenty do pobrania:

Call Now Button