Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. – faktury VAT (lub ich kopie) za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Do zwrotu podatku akcyzowego będą uwzględniane jedynie faktury potwierdzające zakup oleju napędowego, oznaczone odpowiednimi kodami:

  • CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48
  • CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
  • CN 3826 00

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  • 110 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wniosek oraz załączniki dostępne są poniżej do pobrania, łącznie ze wzorem wypełnienia. Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.


Dokumenty do pobrania:

Formularze obowiązkowe:

Formularze fakultatywne (w zależności od sytuacji rolnika):

Pozostałe:

Call Now Button