XXI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy  Dorohusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/103/2016 Rady Gminy Dorohusk z  dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Dorohusk  z dnia 8 marca 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz.3235).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dorohusk.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, informacje.
 16. Zakończenie obrad sesji.

W związku z epidemią koronawirusa, sesja odbędzie się w ograniczonym składzie bez udziału sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button