XIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku nt. „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Dorohusk za 2019 rok”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju elektromobilności dla Gminy Dorohusk na lata 2019 – 2039.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dorohusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dorohusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dorohusk na 2020 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Brzeźno oraz Świerże-Kolonia stanowiących mienie komunalne Gminy Dorohusk na rzecz Powiatu Chełmskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dorohusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dorohusk.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button