Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców – aktualizacja

W związku z trwającym sezonem letnim oraz licznymi interwencjami dotyczącymi nieprzestrzegania przez rolników zasad określonych dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Sars Cov-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie przypomina, że:

  1. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.
  2. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji Drive Thru.
  3. Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). Kwarantanna trwa 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny, w uzasadnionych przypadkach decyduje  o  skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.
  4. Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.

Dokumenty do pobrania:

Call Now Button