Wykazy nieruchomości do dzierżawy, użyczenia i zbycia

Wójt Gminy Dorohusk podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dorohusk przeznaczonych do: dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, użyczenia oraz sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button