Utrzymanie rowów melioracyjnych

Urząd Gminy Dorohusk informuje o obowiązku utrzymania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 205, 206 i art. 234 ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2652 z póżn.zm..):

  • na właścicielu gruntu spoczywa obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
  • na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wody, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenia, zasypywanie i zaśmiecanie.

Urząd Gminy Dorohusk przypomina o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

  • czyszczenia rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszania i wygrabiania skarp rowów,
  • odmulania dna koryt rowów,

Prace konserwatorskie powinny być prowadzone każdego roku jesienią i wiosną, w celu umożliwiania odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 188 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.

W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ Wód Polskich w drodze decyzji, ustalić może szczegółowe zakresy i terminy wykonania tego obowiązku.

W związku z powyższym zwracamy się prośbą o bezzwłoczne podjęcie wszelkich możliwych kroków, których efektem będzie zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń.

Dalsze niewywiązywania się z obowiązku utrzymania obiektów melioracji wodnych, stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

Call Now Button