Taksacja terenowa lasów

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że na zlecenie Powiatu Chełmskiego w ramach zadania pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu powiatu chełmskiego” na terenie gminy Dorohusk odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls) oraz część zalesień dokonanych w ramach PROW 2014 – 2020, niewykazanych w ewidencji jako lasy, a także grunty zalesione w ubiegłych latach przez osoby fizyczne, dotychczas nieprzekwalifikowane.

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów zgodnie z art.21 ust.4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz.6 ze zm.)

Zgodnie z ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasu Wójt Gminy Dorohusk poinformuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawa naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Call Now Button