Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Informujemy, że osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r.) mogą otrzymać świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia to maksymalnie 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dorohusku ( ul. Niepodległości 32). Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy). Istnieje możliwość – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button