Stypendium szkolne

Urząd Gminy Dorohusk informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 1 do 15 września 2022 r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Dorohusk przy ul. Niepodległości 50.

Szczegółowe informacje, a także formularze wniosku o stypendium szkolne można pobrać ze strony: https://dorohusk.com.pl/stypendium-szkolne. Wnioski można uzyskać także w Urzędzie Gminy Dorohusk (pokój nr 6).

UWAGA: WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2022 R.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można składać do 15 października 2022 r., a uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego mogą składać wnioski do 15 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku po terminie, bez uzasadnienia, skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej.

Call Now Button