Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeźno.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski, informacje.
  10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button