Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dorohusk na 2021 rok”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu kąpieliska Husynne.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dorohusk.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet gminy Dorohusk na 2021 r.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button