Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zapraszam na II sesję Rady Gminy Dorohusk, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dorohusk uczestniczących w działaniach innych niż zadania wymienione w art. 15 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
 6. Podjęcie uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dorohusk na 2024 rok”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Dorohusk w 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w obrębie Okopy wraz z prawem własności zabudowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej w obrębie Okopy wraz z prawem własności zabudowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dorohusk.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Dorohusk.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Dorohusk.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 21. Informacje, sprawy rożne.
 22. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam wszystkich radnych na posiedzenie w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 14:15. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na II sesję Rady Gminy Dorohusk. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Sarzyńska

Call Now Button