Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zapraszam na III sesję Rady Gminy Dorohusk, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dorohusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dorohusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Okopach-Kolonii.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Rozpatrzenie i przeprowadzenie dyskusji nad raportem o stanie gminy za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Dorohusk za 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2023 rok wraz z opinią RIO,
  • omówienie sprawozdania finansowego,
  • informacja o stanie mienia komunalnego,
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dorohusk,
  • zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dorohusk z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dorohusk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 19. Informacje, sprawy rożne.
 20. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam wszystkich radnych na posiedzenie w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 13:30. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na III sesję Rady Gminy Dorohusk. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Małgorzata Sarzyńska

Call Now Button