Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Dorohusk zadania publicznego w  zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1843L.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  gminy Dorohusk na rok 2021.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Informacje, sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button