Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
 8. Stanowisko Rady Gminy Dorohusk w sprawie uznania za celowe wpisanie remontu drogi wojewódzkiej nr 816 na terenie gminy Dorohusk do wykazu dróg o znaczeniu obronnym dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadność udzielenia przez Radę Ministrów dofinansowania na remont drogi wojewódzkiej nr 816.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dorohusk uczestniczących w działaniach innych niż zadania wymienione w art. 15 ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we Wspólnocie Gruntowej Wsi Okopy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2024.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 13. Informacje, sprawy rożne.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 59. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button