Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 11. Informacje, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 57. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button