Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dorohusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej numerem działki 211, obręb Okopy-Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Dorohusk.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Informacje, sprawy rożne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 56. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button