Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 27 października 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Okopy wraz z prawem własności zabudowy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Okopy wraz z prawem własności zabudowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk w obrębie Okopy, Wólka Okopska, Okopy-Kolonia i Zalasocze.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk w obrębie Teosin oraz Świerże-Kolonia i Zalasocze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dorohusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Informacje, sprawy rożne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 23 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 55. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button