Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 14 września 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie odnośnie stanu chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chełmskiego oraz zasad prawidłowego zabezpieczenia gospodarstw przed wniknięciem czynnika zakaźnego.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dorohusk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowemu najemcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Dorohusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 12. Informacje, sprawy rożne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 13 września 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 54. sesję Rady Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button