Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) zapraszam na sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdania z „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady handlu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Ruda-Huta w zakresie objęcia mieszkańców gminy Ruda-Huta opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Dorohusk na rzecz Skarbu Państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dorohusk na 2023 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Dorohusk w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Dorohusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Dorohusk za wyniki w nauce dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Dorohusk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 18. Informacje, sprawy rożne.
 19. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam wszystkich radnych na posiedzenie stałych komisji w dniu 24 maja 2023 r. o godz. 14:00 .Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 52. sesję Rady Gminy Dorohusk. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button