Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dorohusk za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny Gminy Dorohusk za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dorohusk środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego w celu opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku” .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk obejmującego obszar w jednostkach strukturalnych Świerże Kolonia i Zalasocze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Informacje, sprawy rożne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam wszystkich radnych na posiedzenie stałych Komisji w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 14:00. Tematem będzie rozpatrzenie materiałów na 50. sesję Rady Gminy Dorohusk. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button