Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dorohusk.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Dorohusk.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznania stypendium Wójta Gminy Dorohusk za wyniki w nauce dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dorohusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dorohusk.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy Dorohusk z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
 12. Informacja Wójta Gminy Dorohusk na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dorohusk na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dorohusk na 2023 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Dorohusk i stałych Komisji Rady Gminy Dorohusk za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dorohusk na 2023 rok.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 18. Informacje, sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button