Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, informacje.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button