Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, że w dniu 15 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dorohusk w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Dorohusk. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button