Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Rozpatrzenie i przeprowadzenie dyskusji nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dorohusk za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2021 rok wrazz  opinią RIO,
  • omówienie sprawozdania finansowego,
  • informacji o stanie mienia komunalnego,
  • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dorohusk,
  • zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dorohusk z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dorohusk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie stałych komisji w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk, na którym omówione zostaną projekty uchwał będące przedmiotem sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button