Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk, polegającej na: zmianie przeznaczenia terenu po byłej kopalni piasku, położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 1889, 1890, 1891/1, 1891/2, 1892, w miejscowości Świerże, na teren sportu i rekreacji z zielenią i strzelnicą sportową.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Dorohusk w 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dorohusk na 2022 rok”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dorohusk”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu kąpieliska Husynne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcia kolejnych umów dzierżaw.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button