Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.) informuję, że w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk, z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/179/2021 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dorohusk środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Dorohusk zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1843L.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Informacja Wójta Gminy na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady na 2022 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Informacje i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mieczysław Gałecki

Call Now Button