Przystanek Kulturowo – wyjazdy młodzieży do Grecji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku przystępuje do realizacji Projektu „Przystanek Kulturowo – wyjazdy młodzieży do Grecji”. Projekt przewiduje udział 31 uczniów klas siódmych i ósmych. Lista rezerwowa obejmować będzie 14 uczniów, którzy tak samo jak zakwalifikowani będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla uczestników. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie wynosi 246 054,00 PLN.

Cele Projektu: doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, przełamanie barier kulturowych i podnoszenie kompetencji społecznych, podniesienie kompetencji kulturowo- językowych w zakresie komunikacyjnym, zdobycie motywacji do nauki, pogłębienie wiedzy poprzez analizę posiadanych umiejętności oraz komunikatywności w grupie międzynarodowej, podnoszenie jakości kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń nauczycieli polskich z greckimi.

Kryteria rekrutacji obejmą: test z języka angielskiego, średnią ocen z roku poprzedzającego, ocenę z języka angielskiego, rozmowę kwalifikacyjną, zaangażowanie ucznia w życie szkoły.

W procesie realizacji Projektu zostaną przygotowane rezultaty materialne: słowniczki kulturowe polsko-angielsko-greckie w zakresie przedmiotu projektu, materiały prasowe opublikowane w prasie lokalnej polskiej i prasie greckiej, prezentacje multimedialne o projekcie dla szkół powiatu, wystawa fotograficzna konkursu „Kulturowo w obiektywie” realizowanego w okresie przygotowawczym i broszura „Kulturowo to jest to”.

Marta Biesiada
Koordynator Projektu

Call Now Button