Projekt „English Box”

Gmina Dorohusk przystąpiła do realizacji Projektu pt. „English Box” w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o numerze FELU.10.01-IZ.00-0005/23-00.

Celem projektu jest wsparcie efektywności nauczania j. angielskiego w Szkole Podstawowej im. kpt. K. Filipowicza „Korda” w Dorohusku poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów osiągających wyniki egzaminów z języka niższe niż średnia wojewódzka. Celem szczegółowym jest poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemu kształcenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zdolnych z klas 1-8. W ramach projektu realizowane będą kreatywne zajęcia  j. angielskiego Reading Box oraz Speaking Box z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Gmina Dorohusk dokona zakupu materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w szkole oraz podczas obozu językowego EUROWEEK w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą lepiej przygotowani do dalszej nauki, a szkoła zyska nowe formy nauczania.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu:  127 559,90 PLN.

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu wynosi 114 239,90 PLN, w tym ze środków UE 108 425, 91 PLN.

Okres realizacji projektu: od 30.06.2024 r. do 30.09.2025 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02.04.2024 r.

Call Now Button